วิสัยทัศน์ (Vision)

A M Consulting Engineering  ยึดหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานวิศวกรรม

ในการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย รวมถึงการออกแบบ ควบคุมกำกับงานให้คำปรึกษา 
ด้านวิศวกรรมอาคารหรือโรงงาน เพื่อช่วยพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานอาคารมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

A M Consulting Engineering   รับตรวจสอบอาคารตามกฏหมายมาตรา 32ทวิ  ประกอบด้วยตรวจสอบใหญ่ และตรวจสอบประจำปี

    และส่งมอบรายงานการตรวจสอบอาคารให้กับเจ้าของอาคารภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบแล้วเสร็จ

โดยผู้ตรวจสอบอาคารระดับสมมัญวิศวกร ที่ได้รับรองจากคณะกรรมการควบคุมอาคารตามกฎหมาย

ปรัชญาการตรวจสอบอาคาร A M Consulting Engineering  

    " การตรวจสอบอาคาร ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบการก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบในการขออนุญาตก่อสร้างหรือมีการต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง

แต่เป็นการตรวจสอบเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยทางอาคาร อัคคีภัย การวิบัติของอาคาร 

หลังจากเปิดใช้อาคารไปแล้ว ให้ผู้ใช้อาคารมีการปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสูงสุด"

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ เอ็ม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   59/42 หมู่ 5   ตำบล คลองสอง  อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

E-mail : am.consult.engineer@gmail.com   Tel. 083-018-9351, 084-071-3309

Engine by shopup.com