รับตรวจสอบอาคาร

                 วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
 
 • เพื่อให้อาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่จำเป็นต่อการป้องกันอัคคีภัยและป้องกันภยันตรายต่างๆที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างการหรือรัพย์สินให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติภัยทางอาคาร  อัคคีภัย การวิบัติของอาคาร
 • เพื่อปกป้องกันผู้ใช้อาคารและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยของอาคาร
images
images
 
อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ                          ตามมาตรา 32 ทวิ 9 ประเภท
 • 1.อาคารสูง   อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ขึ้นไป
 • 2.อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการ ประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 • 3.อาคารชุมนุมคน  อาคารสำหรับใช้ประโยชน์ในการชุมนุมคน เพื่อกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ที่กระทำร่วมกันในช่วงเวลาเดียวกัน และพื้นที่บริเวณเดียวกันที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปหรือชุมนุมคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
 • 4.โรงมหรสพ  อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
 •  5.โรงแรม  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
 •  6.สถานบริการ  ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป
 •  7.อาคารโรงงาน  ที่สูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
 • 8.อาคารชุด อาคารอยู่อาศัยรวม  อาคารตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 
 • 9.ป้าย  ทีมีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

 

 
images


18 กันยายน 2562

ผู้ชม 108 ครั้ง

Engine by shopup.com